Kategoriarkiv: Årsmöte 2018

Årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte 2018 kommer här!

Datum: 2018-03-25
Tid: 17:00
Plats: Sten Sturegatan 16. Sikta på Ica Nära Heden, gå in på gården och leta dig fram via klubbens finfina strandflaggor!
Kartlänk

Tider att förhålla sig till:

 • Kallelse (detta) senast tre veckor innan mötet. KLART!
 • Verksamhetsberättelse, årsredovisning etc publiceras på hemsidan senast en vecka innan mötet (18/3). KLART!
  –> Årsmöteshandlingar 2018 <–
 • Motion till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet (25/2).
  styrelsen@kvibergsklatterklubb.se

Vill du komma i kontakt med valberedningen är det Michael Ingebro du ska söka.
valberedningen@kvibergsklatterklubb.se
–> Valberedningens förslag 2018 <–

Nedan klippt från föreningens stadgar:

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  c) minst en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  d) en revisor jämte en revisor suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.